Marketingový slovník

Affiliate Marketing

Dohoda medzi dvoma portálmi, pričom neplatí za zobrazenia reklamy ani kliknutia na banner, ale recipročne získava percentá z predaja alebo inú formu kompenzácie za generovanú návštevnosť.

A/B test a split test

A/B testovanie predstavuje riadený experiment, pri ktorom sú aspoň dve rôzne verzie stránky/kreativy ukazované rôznym návštevníkom s cieľom zistiť, na ktorej verzii dochádza k častejšiemu splneniu definovaného cieľa.

Benchmark

V marketingu sú benchmarky dôležité preto, aby sme vedeli vyhodnotiť efektivitu kampane, či jej časti. Typické používané benchmarky sú v oblasti komunikačných ukazovateľov a online reklamy.

Brand awareness

Brand awareness je znalosť značky v cieľovej skupine. Udáva, koľko percent ľudí z tejto skupiny pozná určitú značku. Určuje i to, koľko ľudí značku úspešne spozná a priradí si ju k produktu.

Branding

Proces budovania a posilňovania značky pomocou rôznych marketingových aktivít. Väčšina značiek má krátky a jednoducho vysloviteľný názov, výrazné logo alebo ľahko identifikovateľnú znelku. Zmyslom brandingu je odlíšiť produkt alebo službu spoločnosti od produktu a služieb konkurencie.

B2B a B2C

Model predaja produktu či služy, definovaný koncovým užívateľom – business to business (ďalšia spoločnosť či sprostredkovateľ) alebo business to customer (koncový spotrebiteľ)

Bounce rate

Bounce rate alebo miera okamžitého opustenia predstavuje % používateľov, ktorí navštívia stránku a opustia ju skôr, ako by si na danom webe pozreli iné stránky. Vypočíta sa ako podiel celkového počtu používateľov, ktorí navštívili iba jednu stránku s celkovým počtom prístupov na stránku.

Bumper Ads

Formát banneru na YouTube, podobný pre-roll spotu, ktorý má však dlhšie trvanie (6 sekúnd) a nedá sa preskočiť.

Cookie

Súbor na prehliadači užívateľa, pomocou ktorého sa identifikuje unikátny prehliadač užívateľa. Rozlišujú sa dva druhy cookie: permanentné a session cookie. Session cookies sú dočasné a vymažú sa akonáhle užívateľ ukončí session. Permanentné cookies zostávajú na pevnom disku užívateľa až kým ich užívateľ nevymaže alebo im nevyprší platnosť.

Content marketing

V preklade obsahový marketing, sa zameriava na vytváranie a šírenie kvalitného obsahu, a teda o vytváranie hodnoty. Správny obsah pritiahne potenciálnych zákazníkov, zapojí ich do komunikácie s vami a vyvolá žiadanú odozvu, ktorá povedie k vyššiemu počtu zákazníkov a tým vyššiemu predaju a tržbám.

Call to action

Interaktívne prvky, ktoré majú za účel prilákať návštevníka, aby vykonal činnosť na vašej stránke, blogu či e-shope. Väčšinou sa viažu s činnosťou, ktorá priamo vedie ku komerčnej aktivite alebo inej monetizácii webu.

Capping

Capping zabezpečuje pri online reklame presný počet zobrazení používateľovi za určitý čas. Ak je capping nastavený na 1 za hodinu, reklama sa jednému používateľovi zobrazí počas 1 hodiny iba raz. Capping sa využíva na efektívnejšie využitie mediálneho priestoru.

Cieľová skupina

Cieľová skupina je podľa Kotlera špecifická skupina ľudí na cieľovom trhu, ktorej chceme prostredníctvom reklamy doručiť kľúčové marketingové posolstvo. Zadefinovanie cieľovej skupiny je jedným z prvých krokov pri tvorbe marketingovej stratégie.

CPA

CPA (Cost Per Action/Aquisition) znamená v preklade platba za akciu, konverziu. Požadovanou akciou – konverziou, môže byť napr. vyplnenie online formulára, registrácia, kúpa produktu online, a pod. Je to cenový model spoplatnenia reklamy, kde klient platí len za dopredu definované aktivity.

CPT a CPM

Cost per mille, u nás sa používa aj CPT (cost per thousand). Termín udávajúci cenu reklamného formátu za 1 000 zobrazení.

CTR

Click-through rate udáva pomer medzi počtom zobrazených reklám a kliknutí na ňu. Používa sa na meranie úspešnosti kampaní. Ak napríklad na 100 zobrazení získa reklama 1 kliknutie, CTR je 1 %. Priemerné CTR pri banneroch je okolo 0,05 – 0,1 %, pri Facebook Ads 0,1 – 0,5 %.

CMS

Redakčný systém (publikačný systém, Web Content Management – WCM, Content Management System – CMS, Content Publishing – ) je systém, ktorý slúži na tvorbu a správu webových stránok v užívateľsky príjemnom prostredí bez nutnosti ovládať programovanie.

CPV

Skratka slov „cost per view“ a teda spôsobu platby nastaveného za dopozeranie reklamy do konca, minimálne však v dĺžke 30 sekúnd. Tento platobný model poskytuje youTube a zaručuje, že platíte vo väčšine prípadov až po doručení celého reklamného posolstva.

Direct Traffic

Direct traffic alebo priama návštevnosť je spôsob navštívenia webstránky priamo – teda zadaním jej adresy do internetového prehliadača. Tento parameter hovorí o brand awareness daného webu.

Engagement rate

Označuje mieru zapojenia užívateľov. V prípade sociálnych sietí je to percento osôb, ktorým váš príspevok zobrazilo, následne naň klikli, označili páči sa mi to, pridali komentár alebo príspevok zdieľali. Používa sa tiež pri aplikácii, banneroch či návšteve webu.

Google Analytics

Google Analytics je nástroj na sledovanie a logovanie diania na serveri. Nejde o klasické monitorovania návštevnosti, ale o komplexný systém štatistík. Ponúka napríklad regionálne členenie návštevníkov, alebo informácie o prehliadači, operačnom systéme, rozlíšení, pripojení na internet, použitých kľúčových slovách pri vyhľadávaní a veľa ďalšieho.

KPI

KPIs je skratka anglického originálu pre Key Performance Indicators. V slovenčine sa potom môžete stretnúť s veľmi neohľaduplným prekladom kľúčové ukazovatele výkonnosti alebo o čosi vyberavejším výkonové ukazovatele.

Konverzia a konverzný pomer

Konverzia v online marketingu znamená dosiahnutie želaného cieľa návštevníkom webu alebo používateľom služby. Môže ísť napr. o vykonanie nákupu, prihlásenie sa na odber newslettra, stiahnutie e-booku, strávenie určitého času na stránke atď.

PPC

PPC (Pay Per Click) je model online marketingu, v ktorom platíte poplatok vždy, keď niekto klikne na jednu z vašich reklám. Patria sem reklamy vo vyhľadávaní (search), ako aj kontextové reklamy (display), ktoré sa zobrazujú na iných weboch v podobe bannerov.

Page Rank

Algoritmus pre ohodnotenie webových stránok, ktorý tvorí základ vyhľadávača Google. Interpretuje atraktívnosť webstránky číselnou hodnotou od 0 do 10, kde PageRank 0 je najnižšia hodnota, ktorú mávajú nové webové stránky.

Persóny

Vymyslené postavy reprezentujúce ciele a správanie rôznych skupín užívateľov alebo zákazníkov – inak povedané špecifické archetypy ľudí v danej cieľovej skupine. Pomáhajú rozhodnúť o vlastnostiach produktu, vizuálnych prvkov, navigácii a interakciách.

ROI

Return on Investment alebo návrat investícií je číslo v % a predstavuje čistý zisk delený investíciami.

Retargeting

Retarget je kontextová reklama, ktorá si kladie za cieľ prilákať späť na vašu stránku ľudí, ktorí na nej už minimálne raz boli. Hlavný dôvod investovania do reklamy cielenej práve na týchto ľudí je ten, že väčšina z nich si váš produkt ešte neobjednala, ale má k tomu naozaj veľmi blízko.

Reach

Reach, po slovensky dosah, je metrika, ktorá hovorí o počte ľudí, ktorí videli vašu reklamnú kampaň alebo iný obsah.

Remarketing

Remarketing je metóda cielenia PPC kampaní na oslovenie ľudí, ktorí už videli našu reklamu či navštívili webovú stránku. Je efektívnym spôsobom oslovovania ešte nerozhodnutých zákazníkov, ktorí by však potenciálne mohli nakúpiť.

SEO

Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače slúži k zvýšeniu návštevnosti internetových stránok. Spočíva v použití rôznych metód (linkbuilding, linkbaiting, social media marketing, virálny marketing, atď.), ktorými sa dosiahne požadovaný efekt, čiže posun stránky vo vyhľadávačoch na vyššie pozície a tým aj zvýšenie návštevnosti. Zameriava sa na ľudí, ktorí majú o obsah stránky alebo ponúkané produkty záujem.

SWOT analýza

SWOT analýza je veľmi populárny marketingový nástroj, pomocou ktorého sa analyzujú vnútorné a vonkajšie faktory vplývajúce na podnik. Na základe SWOT analýzy sa potom pripravuje napr. marketingová stratégia a proces rozvoja podniku.

Späť DomovPorozprávajme sa

o vašom
ďalšom projekte.

Spojme sa

Kontaktujte nás a zahrajte si presilovku